27.05.1995 அன்று தரவைக்குளம் முகாம் தகர்ப்பின் போது மட்டு அம்பாறையை சேர்ந்த 17 வீரமறவர்கள் வீரச்சாவைத் தழுவிக்கொண்டானர் .

தமிழீழ தாயகத்தின் விடியலுக்காய் தமது இன்னுயிர்களை ஈகம் செய்த இம் மானமாவீரர்களிற்கு எமது வீரவணக்கங்கள்.