கதிர்க்கையன் ஈற்றெடுப்பு (பிரபாகரன் அந்தாதி) – 10
கதிர்க்கையன் ஈற்றெடுப்பு (பிரபாகரன் அந்தாதி) – 09
கதிர்க்கையன் ஈற்றெடுப்பு (பிரபாகரன் அந்தாதி) – 08
கதிர்க்கையன் ஈற்றெடுப்பு (பிரபாகரன் அந்தாதி) – 07
கதிர்க்கையன் ஈற்றெடுப்பு (பிரபாகரன் அந்தாதி) – 06
கதிர்க்கையன் ஈற்றெடுப்பு (பிரபாகரன் அந்தாதி) – 05
கதிர்க்கையன் ஈற்றெடுப்பு (பிரபாகரன் அந்தாதி) – 04
கதிர்க்கையன் ஈற்றெடுப்பு (பிரபாகரன் அந்தாதி) – 03
கதிர்க்கையன் ஈற்றெடுப்பு (பிரபாகரன் அந்தாதி) – 02
கதிர்க்கையன் ஈற்றெடுப்பு ! (பிரபாகரன் அந்தாதி)-01